Disk space: 1GB
PHP, MySQL, HTACCESS
unlimited subdomains
5 x Mailbox

Disk space: 15 GB
PHP, 10x MySQL, HTTPS
HTACCESS, 10x FTP
unlimited subdomains
100 x Mailbox

Disk space: 35 GB
PHP, 20x MySQL, HTTPS
HTACCESS, 20x FTP
unlimited subdomains
200 x Mailbox

New webhosting3 server
20.9.2018
New webhosting3 server, MariaDB, PHP 7

New terms
24.5.2018
We updated our terms and conditions, see the footer of this website.

Disk space limit
12.12.2013
We have increased the disk space limit in most of our hosting plans.

Check domain:
www. .

Smlouva o zpracování osobních údajů - ENG

Zpracovatel se zavazuje v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) zpracovávat osobní údaje pro správce, a to za těchto podmínek:

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1.1 Zpracovatelem je pro účely této smlouvy obchodní společnost VIXLab s.r.o., sídlem B. Němcové 767/13, 787 01 Šumperk, IČO: 476 78 551, která je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 4241.
1.2 Správcem je pro účely této smlouvy registrovaný uživatel portálu www.vix.cz a přidružených aplikací (dále jen “portál”), který sám nebo společně s jinými určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů zadaných nebo importovaných do portálu.
1.3 Zpracovatel vykonává pro správce činnosti, které jsou podrobněji popsány v aktuální platné verzi obchodních podmínek (dále jen „obchodní podmínky“).
1.4 Osobním údajem se pro účely této smlouvy rozumí kterákoli informace týkající se smluvních partnerů správce, která podléhá ochraně podle příslušných právních předpisů.

2. PŘEDMĚT A ÚČEL SMLOUVY
2.1 Předmětem zpracování dle této smlouvy jsou níže uvedené osobní údaje.
2.2 Účelem této smlouvy je zmocnění zpracovatele správcem ke zpracování osobních údajů a úprava vzájemných práv a povinností, které vyplývají pro správce a zpracovatele z příslušné právní úpravy na ochranu osobních údajů, zejména z nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, při plnění služeb dle obchodních podmínek zpracovatele.

3. POVAHA A ROZSAH ZPRACOVÁNÍ, KATEGORIE SUBJEKTŮ ÚDAJŮ A TYP ÚDAJŮ
3.1 Zpracovatel je oprávněn a zavazuje se zpracovávat osobní údaje dle této smlouvy výlučně za účelem a v souladu s obchodními podmínkami a touto smlouvou. Údaje budou zpracovávány v elektronické podobě.
3.2 Správce tímto uděluje zpracovateli pokyn a zmocňuje ho ke zpracování osobních údajů v rozsahu a způsobem uvedeným v této smlouvě.
3.3 Zpracovatel zpracovává pro správce osobní údaje týkající se jeho smluvních partnerů, které správce zadá nebo importuje do portálu. Za zadané nebo importované osobní údaje do portálu nese odpovědnost výlučně správce, neboť zpracovatel nemá možnost typ poskytnutých osobních údajů ovlivnit.
3.4 Zpracovatel zpracovává pro správce ohledně výše uvedených kategorií subjektů údajů zejména následující typy údajů:
Identifikační údaje: jméno, příjmení, datum narození, věk
Kontaktní údaje: telefonní číslo, e-mailová adresa, poštovní adresa
Ostatní údaje: URL webu, titul, fakturační údaje
3.5 Zpracovatel je oprávněn zpracovávat v minimálním rozsahu další osobní údaje, které nezbytně nutně potřebuje k výkonu činnosti dle obchodních podmínek nebo k plnění povinností stanovených právními předpisy.

4. PRÁVA A POVINNOSTI ZPRACOVATELE
4.1 Zpracovatel zaručuje Správci, že při zpracování osobních údajů provádí taková technická a organizační opatření, která zajistí dodržení veškerých zásad zpracování osobních údajů stanovených příslušnými právními předpisy. Za tímto účelem zpracovatel:
a) minimalizuje počet osob, které mají přístup k osobním údajům (uděluje k jednotlivým druhům osobních údajů přístup jen určitým osobám se specifickým uživatelským oprávněním a nosiče s údaji uchovává v zabezpečených prostorách);
b) provádí školení svých zaměstnanců;
c) provádí kontroly plnění povinností zaměstnanců vyplývajících z předpisů na ochranu osobních údajů a z organizačních opatření zpracovatele;
d) při zpracování osobních údajů se řídí svými vnitřními směrnicemi;
e) provádí taková technická opatření pro ochranu osobních údajů, která odpovídají příslušnému riziku pro práva subjektů údajů a vychází přitom z aktuálního stavu techniky, nákladů na provedení opatření, povahy, rozsahu, kontextu a účelů zpracování a tato opatření průběžně testuje a kontroluje.
4.2 Zpracovatel se zavazuje:
a) poskytnout správci na jeho žádost informace potřebné k doložení splnění povinností dle právních předpisů a informace o úrovni zabezpečení osobních údajů;
b) jestliže se na tom správce a zpracovatel dohodnou, poskytnout správci součinnost při:
plnění povinností správce, které vyplynou z případných žádostí subjektů údajů o výkon jejich práv vyplývajících z právních předpisů na ochranu osobních údajů;
ohlašování případů porušení zabezpečení osobních údajů dozorovému úřadu nebo subjektu údajů;
plnění informační povinnosti správce.
4.3 Zpracovatel je povinen:
a) chránit osobní údaje, jakož i nosiče, na nichž jsou údaje uloženy, před zneužitím;
b) bránit náhodnému nebo protiprávnímu zničení, ztrátě, pozměnění, neoprávněnému zpřístupnění osobních údajů a nosičů, na nichž jsou uloženy;
c) zajistit, aby osobní údaje zpracovávaly pouze osoby, které se zavázaly k mlčenlivosti nebo pro něž povinnost mlčenlivosti vyplývá z právních předpisů;
d) zpracovávat osobní údaje pro jiné účely než stanovené touto smlouvou pouze po předchozím souhlasu správce a případně po zajištění souhlasu subjektů údajů.
4.4 Zpracovatel je oprávněn:
a) pověřit zpracováním osobních údajů další zpracovatele pouze za podmínek uvedených v čl. 6. této smlouvy;
b) odmítnout provedení pokynu správce, pokud by byl v rozporu s právními předpisy na ochranu osobních údajů. Na tento rozpor pokynů s platnou právní úpravou zpracovatel správce upozorní.

5. PRÁVA A POVINNOSTI SPRÁVCE
5.1 Správce prohlašuje, že je správcem osobních údajů podle příslušných právních předpisů, tj. osobou, která určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů.
5.2 Správce je povinen:
a) zajistit, aby byly osobní údaje získávány a zpracovány v souladu s příslušnými právními předpisy;
b) plnit informační povinnost vůči subjektům údajů vyplývající z příslušných právních předpisů;
c) zpracovateli předávat a zajistit předání osobních údajů, které jsou přesné, aktuální, a které odpovídají plnění dle obchodních podmínek;
d) předávat zpracovateli osobní údaje včas a poskytnout zpracovateli součinnost potřebnou pro plnění dle této smlouvy.
5.3 Správce je povinen při zpracování osobních údajů provádět taková technická a organizační opatření, která zajistí dodržení veškerých zásad jejich zpracování stanovených příslušnými právními předpisy. Za tímto účelem správce:
a) minimalizuje rozsah osobních údajů, které zpracovává;
b) minimalizuje počet osob, které mají k osobním údajům přístup;
c) provádí taková technická opatření pro ochranu osobních údajů, která odpovídají příslušnému riziku pro práva subjektů údajů a vychází přitom z aktuálního stavu techniky, nákladům na provedení opatření, povaze, rozsahu, kontextu a účelům zpracování.

6. DALŠÍ ZPRACOVÁNÍ
6.1 Správce uděluje zpracovateli souhlas k tomu, aby pověřil další zpracovatele zpracováním osobních údajů, pokud je to nezbytné k poskytnutí služby sjednané v Obchodních podmínkách.
6.2 Zpracovatel je výslovně oprávněn předat osobní údaje za výše uvedeným účelem, a to zejména mobilním operátorům, SMS agregátorům a dalším poskytovatelům telekomunikačních služeb.
6.3 Správce tímto uděluje zpracovateli výslovný souhlas s předáváním osobních údajů do třetích zemí za účelem plnění dle obchodních podmínek.

7. DOBA TRVÁNÍ ZPRACOVÁNÍ
7.1 Doba trvání zpracování osobních údajů odpovídá době trvání poskytování služby dle obchodních podmínek sjednaných mezi správcem a zpracovatelem.
7.2 Po ukončení smluvního vztahu je zpracovatel oprávněn zpracovávat osobní údaje v rozsahu a způsobem stanoveným obchodními podmínkami.

8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
8.1 Tato smlouva a práva a povinnosti z ní vyplývající se řídí příslušnými právními předpisy České republiky.
8.2 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem zatržení políčka “Souhlasím se smlouvou o zpracování osobních údajů”správcem při registraci do portálu a úspěšným dokončením registrace do portálu.